Działalność MCSiR

Miejski Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, jest jednostką organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami. Nadzór nad działalnością MCSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Przedmiotem działalności MCSiR jest realizowanie zadań własnych gminy Sucha Beskidzka z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:

 1. Zarządzanie przekazanymi przez gminę Sucha Beskidzka obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej (m.in. placami zabaw, siłownią plenerową, ścieżkami rowerowymi), 
 2. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz bezpieczeństwa, czystości i porządku.
 3. Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej obiektów sportowo- rekreacyjnych wraz z urządzeniami.
 4. Upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez współpracę z organizacjami kultury fizycznej i podmiotami prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność.
 5. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania fizycznego.
 6. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym (stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, placówkom oświatowym, organizacjom społecznym, zawodowym i osobom fizycznym) na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działania MCSiR.
 8. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 9. Propagowanie i promowanie edukacji sportowej.
 10. Rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 11. Promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach  sportowych i rekreacyjnych.
 12. Świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych, sprzętu sportowego, dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz organizacja imprez rozrywkowych.

 

MCSiR administruje również obiektami sportowymi i rekreacyjnymi:
- Stadionem Miejskim
- Kompleksem sportowym „ORLIK 2012”
- Sezonowym lodowiskiem „Biały Orlik”

OBIEKTY SPORTOWE     

 • STADION SPORTOWY
 • KOMPLEKS SPORTOWY "ORLIK 2012"
 • SEZONOWE LODOWISKO  „BIAŁY ORLIK”

 

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1. Informacje ogólne:

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, zwanego w dalszej części Stadionem.
 2. Regulamin opracowany został celem ustanowienia i określenia zasad prawidłowego korzystania ze Stadionu.
 3. Właścicielem Stadionu Miejskiego jest Gmina Sucha Beskidzka
 4. Stadion jest obiektem sportowym zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji f„Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, ul. Płk. Semika 2
 5. Stadion jest wyposażony w:
  • pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej,
  • małe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej,
  • pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną,
  • małe boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną,
  • dwa korty tenisowe z nawierzchnią syntetyczną,
  • bieżnia lekkoatletyczna z poliuretanu długości 400 m z 6 torami na prostej i 4 torami okrężnymi,
  • urządzenia lekkoatletyczne tj.: skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia

do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu

młotem,

 • trybuna kryta na 260 miejsc siedzących,
 • dwie trybuny odkryte po 28 miejsc siedzących,
 • główny budynek MCSiR z zapleczem socjalno-szatniowym,
 • parking wewnętrzny.

 

 1. Teren stadionu nie jest powszechnie dostępny

 

 1. Wprowadza się następujące zasady dostępności obiektu:
 1. Stadion czynny jest od kwietnia do sierpnia w godzinach 8:00 – 21:00, w niedziele 9:00 -  21:00; od września do października w godzinach 8:00 – 20:00, w niedziele  9:00 – 20:00; od listopada do marca w godzinach 8:00 – 19:00, niedziele 9:00 – 19:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 2. Korzystanie z obiektu w pozostałych godzinach jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora MCSiR i jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Przebywanie na obiekcie poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 3. Obiekt i urządzenia lekkoatletyczne dla klubów sportowych i grup zorganizowanych udostępniane są po dokonanej wcześniej rezerwacji u dyrektora MCSiR lub upoważnionego pracownika, pod numerem telefonu  512 450 733, a także w siedzibie MCSiR przy ul. Płk Semika 2.
 4. Pierwszeństwo w rezerwacji boisk piłkarskich ma MKS Babia Góra Sucha Beskidzka.
 5. Rezerwacja stadionu lekkoatletycznego (bieżni i urządzeń lekkoatletycznych) jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:30, a w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 14:00 pod warunkiem, że nie koliduje to z treningami i rozgrywkami w piłce nożnej
 6. Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z bieżni w godzinach otwarcia pod warunkiem, że obiekt nie jest zarezerwowany i nie koliduje to z zawodami sportowymi lub treningami klubów sportowych.
 7. Stadion i urządzenia lekkoatletyczne są udostępniane działającym na terenie miasta szkołom i klubom sportowym nieodpłatnie. Pozostałe jednostki mogą korzystać ze stadionu za opłatami zgodnymi z cennikami wynajmu.
 8. MCSiR może odwołać rezerwację po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych.
 9. Zasady organizowania imprezy na terenie stadionu określa każdorazowo Dyrektor MCSiR lub upoważniona przez niego osoba.
 1. Ze stadionu korzystać mogą:
 1. Kluby, sekcje sportowe i grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera.
 2. Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera).
 3. Indywidualnie osoby fizyczne wyłącznie z bieżni oraz kortów.
 4. Dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Osoby uczestniczące w zawodach oraz kibice, podczas organizowanych imprez sportowych
  z udziałem publiczności w miejscach do tego wyznaczanych (trybuny).
 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
 1. Używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu i murawy, a korzystający z bieżni lekkoatletycznej z obuwia przystosowanego do biegania, na płaskiej podeszwie lub z kolcami biegowymi o długości do 6 mm.
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu.
 3. Utrzymania czystości i porządku.
 4. Podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 5. Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 1. Prowadzący zajęcia na stadionie zobowiązany jest :
 1. Zapewnić bezpieczeństwo korzystającym ze stadionu, urządzeń i sprzętu.
 2. W przypadku zajęć piłki nożnej odpowiedniego zabezpieczenia bramek przenośnych /szpilki, worki z piaskiem/.
 3. Pozostawić czystość i porządek po każdych zajęciach na obiektach sportowych oraz
  w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 4. Ponosić odpowiedzialność zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak
  i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swych podopiecznych.
 1. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym ze stadionu zabrania się:
 1. Spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Przebywania na trybunach poza odbywającymi się meczami, zawodami, zajęciami i treningami.
 4. Jeżdżenia po bieżni, murawach boisk i kortów na rowerze, motorowerze, rolkach, deskorolkach itp.
 5. Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności oraz wejściach do miejsc i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy MCSiR lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 6. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu .
 7. Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 8. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
 9. Wprowadzanie zwierząt  - za wyjątkiem  psów – przewodników.
 10. Korzystania z bieżni syntetycznej w obuwiu niedozwolonym.
 11. Używania na terenie stadionu kominiarek i innych akcesoriów utrudniających  identyfikację osoby.
 12. Wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzanie zbiórek pieniężnych
  i rzeczowych bez zgody administratora obiektu.
 13. Zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu.
 14. Rozniecania ognia.
 15. Wnoszenie przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego twardego materiału.
 16. Umieszczania transparentów, flag lub innych przedmiotów w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia .
 17. Wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
 18. Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów: boiska, korty i pomieszczenia wewnętrzne.
 19. Przenoszenia i korzystania z bramek piłkarskich bez nadzoru opiekuna, wieszania się na bramkach i na innym wyposażeniu Stadionu.
 1. Postanowienia końcowe :
 1. Pracownicy MCSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na stadionie,
  a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu nakazać opuszczenie obiektu i powiadomić odpowiednie służby.
 2. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy ciała powstałe podczas korzystania z obiektu.
 3. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie, w szczególności rzeczy wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karano-administracyjnej i cywilnej. 
 6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność. 
 7. Uwagi i wnioski należy kierować do obsługi obiektu lub Dyrektora MCSiR Sucha Beskidzka.
 8. Obiekt jest monitorowany.