SUSKA MAJÓWKA 2023: RAJD ROWEROWY DZIECI DO LAT 12

21.04.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w wydarzeniu – Rajd Rowerowy dla dzieci do Lat 12

Rajd rowerowy dla dzieci to nieodłączny element SUSKIEJ MAJÓWKI. Nie inaczej będzie w tym roku. Zapraszamy już 1 maja o 15:00. Poniżej zamieszczamy Regulamin.

 

REGULAMIN

 

RAJD ROWEROWY DLA DZIECI DO LAT 12

 

Sucha Beskidzka, 01.05.2023 r.

 

 1. CELE:
 • Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
 • Zagospodarowanie czasu wolnego

 

2.    ORGANIZATORZY

 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

 

3.     TERMIN I MIEJSCE RAJDU

1 maja 2023 r., rozpoczęcie o godz. 15:00

                  Biuro zawodów: Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej                   

Miejsce zawodów: Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej, ciąg pieszo-rowerowy

 1.       PROGRAM WYŚCIGU

   Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:

 1. Wyścigi na rowerkach bieżnych dla dziewcząt do lat 3 – 60 m
 2. Wyścig na rowerkach bieżnych dla chłopców do lat 3 – 60 m
 3. Wyścig rowerowy dla dziewcząt do 6 lat -100m
 4. Wyścig rowerowy dla chłopców do 6 lat -100 m
 5. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 7-8 lat - 300 m
 6. Wyścig rowerowy dla chłopców 7-8 lat - 300 m
 7. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 9-10 lat - 500 m
 8. Wyścig rowerowy dla chłopców 9-10 lat - 500 m
 9. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 11-12 lat - 800 m
 10. Wyścig rowerowy dla chłopców 11-12 lat -800 m
 1.       ZASADY UCZESTNICTWA

W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat po spełnieniu następujących wymogów:

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem
 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego
 • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

Osoby powyżej 9 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem
 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego
 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu
 1.        ZASADY ZGŁASZANIA

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje Sędziowskie w dniu wyścigu do 45 minut przed startem.

 1.        OCENA WYŚCIGU
 • Ocenę wyścigu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej z podziałem na płeć uczestników.
 • Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas";
 • Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.
 1.         NAGRODY

Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu. Przewiduje się następujące nagrody:

 • za trzy pierwsze miejsca medale oraz nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych
 • każdy z uczestników otrzyma soczek i batonik
 • rozdanie nagród nastąpi po zakończonych wyścigach na płycie głównej stadionu.
 1.         ZADANIA UCZESTNIKÓW
 • Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.
 • Uczestnikom wyścigu zabrania się:

        -    wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników nie biorących udziału w danej konkurencji;

        -   skracania trasy.

 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.
 • Nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika
 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA
 • Kierownictwo Wyścigu powołuje Komisję Sędziowską w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.
 • Sędzia Główny przed rozpoczęciem wyścigu zapoznaje uczestników z regulaminem.
 • Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.
 • Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.
 • Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
 • Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi protokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu wyścigu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator może odwołać lub przesunąć rajd na inny termin.
 • Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własna odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników, zaleca się, aby ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie trwania wyścigu rowerowego.
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora
 • W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Wyścigu.

 

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu 692 120 176

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2023 r.

 

ORGANIZATORZY

 

REGULAMIN W WERSJI PDF

Galeria zdjęć

RAJD ROWEROWY 2023
RAJD ROWEROWY 2023