WYŚCIGI ROWEROWE DO LAT 12 - 01.05.2022

10.04.2022Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udział w wydarzeniu – Wyścigi Rowerowe do Lat 12!
Wyścigi odbędą się w dniu 1 maja 2022 r . Szczegółowe informacje w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Zapraszamy !!!!

 

REGULAMIN

Wyścigi Rowerowe do Lat 12

Sucha Beskidzka, 01.05.2022 r.

 

1. CELE:

 • Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa

 • Zagospodarowanie czasu wolnego

2. ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wraz z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Sucha Beskidzka

 • Referat Promocji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

1 maja 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:30

Start i meta: Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej

Zapisy wraz z pobieraniem numerów startowych od godziny 13:45 przed startem

4. PROGRAM WYŚCIGU.

Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:

 1. Wyścigi na rowerkach bieżnych dla dziewcząt i chłopców do lat 3 – 60 m

 2. Wyścig rowerowy dla dziewcząt do 6 lat -100 m

 3. Wyścig rowerowy dla chłopców do 6 lat -100 m

 4. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 7-8 lat - 300 m

 5. Wyścig rowerowy dla chłopców 7-8 lat - 300 m

 6. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 9-10 lat - 500 m

 7. Wyścig rowerowy dla chłopców 9-10 lat - 500 m

 8. Wyścig rowerowy dla dziewcząt 11-12 lat - 800 m

Wyścig rowerowy dla chłopców 11-12 lat -800

 • W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat po spełnieniu następujących wymogów:

- praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

- posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;

 • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

Osoby powyżej 9 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;

 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

6. ZASADY ZGŁASZANIA

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje Sędziowskie w dniu wyścigu do 45 minut przed startem.

7. OCENA WYŚCIGU

a) Ocenę wyścigu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej z podzia­łem na płeć uczestników.

b) Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas";

c) Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.

8. NAGRODY

Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu. Przewiduje się następujące nagrody:

 • za trzy pierwsze miejsca medale oraz nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych;

 • każdy z uczestników otrzyma soczek i batonik

 • rozdanie nagród nastąpi po zakończonych wyścigach na płycie głównej stadionu.

9. ZADANIA UCZESTNIKÓW.

 • Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.

 • Uczestnikom wyścigu zabrania się:

- wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników nie biorących udziału w danej konkurencji;

- skracania trasy.

 • Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.

 • Nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

10. KOMISJA SĘDZIOWSKA.

 • Kierownictwo Wyścigu powołuje Komisję Sędziowską w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.

 • Sędzia Główny przed rozpoczęciem wyścigu zapoznaje uczestników z regulaminem.

 • Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.

 • Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.

 • Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpa­trzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest osta­teczny i nie podlega dalszym odwołaniom.

 • Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi pro­tokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu wyścigu.

11. USTALENIA KOŃCOWE.

 • W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie wyścigu.

 • Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie wyścigu.

 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.

 • W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Wyścigu.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 662 224 287

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 r.

 

 

ORGANIZATORZY