Klauzula informacyjna -monitoring

07.10.2019Klauzula informacyjna -monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  informuję że :

1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka reprezentujący Gminę Sucha Beskidzka z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 19, adres e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.pl, tel. 33 874 95 33.

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , listownie na adres urzędu, przesyłając e-mal na adres iod@sucha-beskidzka.pl lub telefonicznie 33 874 95 54.

3.Monitoring  ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej.,

-teren Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,

 4.Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca1990 r.  (Dz. U. z 2019 poz. 506).

 5.Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego  prawa – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa.

 6.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7.Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia (w sytuacjach wskazanych wart. 17 RODO).

 8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Pani/Pana   dane   nie   będą   wykorzystywane   do   podejmowania   decyzji   w   sposób   zautomatyzowany   i   nie   będą   podlegały profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej administratora danych dla klientów Urzędu Miasta Sucha Beskidzka znajduje się na stronie internetowej urzędu www.sucha-beskidzka.pl w zakładce "ochrona danych osobowych" oraz w siedzibie urzędu.