TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ZAKŁADÓW PRACY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA 2019

15.04.2019Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” zaprasza drużyny piłkarskie z zakładów pracyi przedsiębiorstw do corocznego turnieju piłki nożnej który odbędzie się 2 maja 2019 o godzi 14:00  r. na boisku sportowym Orlik.

 Regulamin i kata zgłoszeniowa poniżej:

REGULAMIN

 

Organizator :                

 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

                                              

 

 

Termin i miejsce :

 • 02 maja 2019 roku godz. 14.00
 • Kompleks boisk  sportowych „ORLIK 2012” w Suchej Beskidzkiej
  ul. Płk. Tadeusza Semika 2

 

Cel rozgrywek :

Celem rozgrywek jest :

 • popularyzacja piłki nożnej  na terenie miasta Sucha Beskidzka,
 • integracja środowiska poprzez sport,
 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek :

 • W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentację zakładów pracy oraz organizacji społecznych
 • Drużyny należy zgłaszać do 26 kwietnia 2019 roku do godz. 20.00  na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012” w Suchej Beskidzkiej ul. Płk. Tadeusza Semika 2 osobiście lub pod nr  tel. 662 224287
 • Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, skład osobowy oraz kapitana drużyny upoważnionego do kontaktu.
 • O przyjęciu drużyny do turnieju decyduje data zgłoszenia drużyny.
 • W rozgrywkach nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • W turnieju nie mogą uczestniczyć czynni zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN.
 • Nie dopuszcza się przechodzenia zawodników w trakcie rozgrywek z jednej drużyny do drugiej.

Przepisy i zasady gry :

 • Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 zawodników (w tym 1 bramkarz).
 • Dozwolona ilość zawodników rezerwowych : 4 osoby.
 • Czas gry : 2 x 10 min.
 • Zmiany zawodników w meczu są dokonywane tzw. „systemem hokejowym”.
 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w turnieju – imienna lista musi być potwierdzona przez zakład pracy. Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w trakcie rozgrywek zespoły dokonują we własnym zakresie.

Nagrody :

 • Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Miasta.  Za II i III miejsce puchary,
 • Dla każdego zawodnika przewidziano poczęstunek (grill po zakończeniu rozgrywek). 

 

Postanowienia końcowe :

 • Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą rozgrywek               w turnieju : zabrania się wślizgów, rzuty z autu wykonywane będą nogą.
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju
 • Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • O innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu  z kapitanami drużyn.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu

 

Oświadczenie o stanie zdrowia drużyny biorącej udział w

 „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka”
w dniu 02 maja 2019 roku

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy
o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka” w dniu 02 maja 2019 roku i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania.

 

Oświadczam, iż przed złożeniem powyższego oświadczenia zapoznałem się z Regulaminem „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka”
w dniu 02 maja 2019 roku.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie.

 

 

Lp

Imię i nazwisko

zawodnika

PESEL

Podpis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Potwierdzenie Zakładu Pracy