Działalność MCSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, jest jednostką organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami. Nadzór nad działalnością MCSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Przedmiotem działalności MCSiR jest realizowanie zadań własnych gminy Sucha Beskidzka z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:

 1. Zarządzanie przekazanymi przez gminę Sucha Beskidzka obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej (m.in. placami zabaw, siłownią plenerową, ścieżkami rowerowymi), 
 2. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz bezpieczeństwa, czystości i porządku.
 3. Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej obiektów sportowo- rekreacyjnych wraz z urządzeniami.
 4. Upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez współpracę z organizacjami kultury fizycznej i podmiotami prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność.
 5. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania fizycznego.
 6. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym (stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, placówkom oświatowym, organizacjom społecznym, zawodowym i osobom fizycznym) na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działania MCSiR.
 8. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 9. Propagowanie i promowanie edukacji sportowej.
 10. Rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 11. Promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach  sportowych i rekreacyjnych.
 12. Świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych, sprzętu sportowego, dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz organizacja imprez rozrywkowych.

 

MCSiR administruje również obiektami sportowymi i rekreacyjnymi:
- Stadionem Miejskim
- Kompleksem sportowym „ORLIK 2012”
- Sezonowym lodowiskiem „Biały Orlik”

OBIEKTY SPORTOWE     

 • STADION SPORTOWY
 • KOMPLEKS SPORTOWY "ORLIK 2012"
 • SEZONOWE LODOWISKO  „BIAŁY ORLIK”

 

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1. Informacje ogólne:
 1. Właścicielem stadionu miejskiego jest Gmina Sucha Beskidzka
 2. Stadion jest obiektem sportowym zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”
  w Suchej Beskidzkiej, ul. Płk. Semika 2
 3. Stadion jest wyposażony w:
  •  pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej,
  •  boisko treningowe o nawierzchni trawiastej,
  •  bieżnia lekkoatletyczna z poliuretanu długości 400 m z 6 torami na prostej i 4 torami okrężnymi,
  •  urządzenia lekkoatletyczne tj.: skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu młotem,
 •  trybuna kryta na 260 miejsc siedzących
 1. Teren stadionu nie jest powszechnie dostępny

 

 1. Wprowadza się następujące zasady dostępności obiektu:
 1. Stadion czynny jest codziennie w okresie od 21 marca do 30 listopada, w godzinach od 8:00 do zmroku, a od 01 czerwca do 31 lipca w godzinach od 8:00 do 21:00.
 2. Korzystanie z obiektu w pozostałych miesiącach roku jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora MCSiR i jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
 3. Obiekt i urządzenia lekkoatletyczne dla klubów sportowych i grup zorganizowanych udostępniane są po dokonanej wcześniej rezerwacji u dyrektora MCSiR lub upoważnionego pracownika, pod numerem telefonu  512 450 733, a także w siedzibie MCSiR przy ul. Płk Semika 2.
 4. Pierwszeństwo w rezerwacji boisk piłkarskich ma MKS Babia Góra Sucha Beskidzka.
 5. Rezerwacja stadionu lekkoatletycznego (bieżni i urządzeń lekkoatletycznych) jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:30, a w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 14:00 pod warunkiem, że nie koliduje to z treningami i rozgrywkami w piłce nożnej
 6. Użytkownicy indywidualni mogą korzystać wyłącznie z bieżni stadionu od poniedziałku do piątku od godziny 16:30, w soboty i niedziele od 14:00, a także  w innych godzinach otwarcia pod warunkiem, że obiekt nie jest zarezerwowany i nie koliduje to z zawodami sportowymi.
 7. Stadion, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne są udostępniane mieszkańcom Suchej Beskidzkiej oraz działającym na terenie miasta szkołom i klubom sportowym nieodpłatnie.
 8.  MCSiR może odwołać rezerwację po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych.
 9. Zasady organizowania imprezy na terenie stadionu określa każdorazowo Dyrektor MCSiR, lub upoważniona przez niego osoba.
 1. Ze stadionu korzystać mogą:
 1. Kluby , sekcje sportowe i grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera.
 2. Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera).
 3. Indywidualnie osoby fizyczne (wyłącznie z bieżni).
 4. Dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich .
 5. Osoby uczestniczące w zawodach oraz kibice, podczas organizowanych imprez sportowych
  z udziałem publiczności w miejscach do tego wyznaczanych (trybuny).
 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
 1. Używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu, a korzystający z bieżni lekkoatletycznej z obuwia przystosowanego do biegania, na płaskiej podeszwie lub z kolcami biegowymi o długości do 6 mm.
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu.
 3. Utrzymania czystości i porządku.
 4. Podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 5. Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 1. Prowadzący zajęcia na stadionie zobowiązany jest :
 1. Zapewnić bezpieczeństwo korzystającym ze stadionu.
 2. Pozostawić czystość i porządek po każdych zajęciach na obiektach sportowych oraz
  w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 3. Ponosić odpowiedzialność zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak
  i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swych podopiecznych.
 1. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym ze stadionu zabrania się:
 1. Spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Jeżdżenia po bieżni i murawie boiska na rowerze, motorowerze, rolkach, deskorolkach itp.
 4. Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności oraz wejściach do miejsc i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy MCSiR lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 5. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu .
 6. Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 7. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
 8. Wprowadzanie zwierząt  - za wyjątkiem  psów – przewodników.
 9. Korzystania z bieżni syntetycznej w obuwiu niedozwolonym.
 10. Używania na terenie stadionu kominiarek i innych akcesoriów utrudniających  identyfikację osoby.
 11. Wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzanie zbiórek pieniężnych
  i rzeczowych bez zgody administratora obiektu.
 12. Zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu .
 13. Rozniecania ognia,
 14. Wnoszenie przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego twardego materiału.
 15. Umieszczania transparentów, flag lub innych przedmiotów w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia .
 1. Postanowienia końcowe :

 

 1. Pracownicy MCSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na stadionie,
  a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu nakazać opuszczenie obiektu.
 2. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy ciała powstałe podczas korzystania z obiektu.
 3. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie, w szczególności rzeczy wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karano-administracyjnej i cywilnej. 
 6. Uwagi i wnioski należy kierować do obsługi obiektu lub Dyrektora MCSiR Sucha Beskidzka.
 7. Obiekt jest monitorowany.

 

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej
z dnia 04.01.2021 roku

W sprawie: ustalenia opłat za wynajem obiektów sportowych zarządzanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej.

 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016 w sprawie: utworzenia „Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej” Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” zarządza co następuje:


§ 1

Ustala się następujące stawki za:

 

 •     Wynajem płyty głównej boiska 250 zł brutto/h maksymalnie  do 35 osób,
 •     Wynajem płyty głównej boiska na mecz wraz z szatniami i natryskami 500 zł brutto/h,
 •     Wynajem płyty bocznej boiska 150 zł brutto/h maksymalnie do 35 osób
 •     Wynajęcie bieżni lekkoatletycznej 4 zł brutto/os za godzinę,
 •     Rezerwacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią od godz. 18:00 50 zł brutto/h jako rekompensata za światło, szatnię i ciepła wodę.
 •    W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać zmieniona cena za wynajem.


§ 2

Kluby i stowarzyszenia sportowe z Suchej Beskidzkiej,  mieszkańcy miasta Sucha Beskidzka oraz organizatorzy sportu szkolnego z terenu Suchej Beskidzkiej korzystają z obiektów sportowych MCSiR bezpłatnie.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Zarządzenie Nr 1266/22
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 22 czerwca 2022 roku