LODOWISKO SEZONOWE DZIAŁA W MIESIĄCACH GRUDZIEŃ - LUTY. ZAPRASZAMY JUŻ W GRUDNIU 2023 ROKU!

 

 

 

 

CENNIK W SEZONIE 2022/23

  • bilet jednorazowy normalny pierwsza godzina 8 zł

  • bilet jednorazowy ulgowy pierwsza godzina 6 zł

  • udostępnienie całego lodowiska pierwsza godzina 200 zł

  • wypożyczenie łyżew pierwsza godzina 8 zł

  • ostrzenie łyżew własnych para 10 zł

  • karnet wstępu normalny 8 wejść + 2 gratis 60 zł

  • karnet wstępu ulgowy 8 wejść + 2 gratis 50 zł

  • za każdy rozpoczęty kwadrans 1/4 ceny

  • zgubienie karty wejściowej 20 zł

  • dzieci do lat siedmiu wstęp bezpłatny

 

 

 

 

*************

 

 
Zasady korzystania z sezonowego lodowiska „Biały Orlik” umiejscowionego
na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni z poliuretanu 
 
§ 1. 
Ilekroć w zasadach jest mowa o:  
1) lodowisku   – należy przez to rozumieć sezonowe lodowisko „Biały Orlik”, umiejscowione na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni z poliuretanu, zlokalizowane w Suchej Beskidzkiej przy ul. Płk. Tadeusza Semika 2,  
2) administratorze   – należy przez to rozumieć Gminę Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzk ul. Mickiewicza 19.  
 
§ 2.
1. Właścicielem i administratorem lodowiska jest Gmina Sucha Beskidzka.  
2. Lodowisko jest obiektem powszechnie dostępnym za odpłatnością.  
3. Wysokość opłat za korzystanie z lodowiska, za wypożyczenie łyżew, innego sprzętu sportowego oraz ostrzenie łyżew, określi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.  
 
§ 3.
1. Lodowisko jest czynne codziennie w okresie od grudnia do marca. 
2. Godziny otwarcia lodowiska określi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 
3. Ostatnie wejście na lodowisko nie może nastąpić później niż na godzinę przed jego zamknięciem. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia lodowiska z użytkowania z powodu:  
1)    niekorzystnych warunków atmosferycznych,  
2)    awarii urządzeń lodowiska,  
3) potrzeby wykonania prac związanych z właściwą eksploatacją lodowiska, organizacji imprez i zajęć zamkniętych na lodowisku,  
4)    innych ważnych przyczyn.  
5. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.  
 
§ 4.
1. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.  
2. Administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan lodowiska.  
3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające zainicjowaną w systemie kartę wejściową, wydaną po dokonaniu stosownej opłaty w kasie. Kartę wraz z paragonem fiskalnym należy zachować do kontroli przez cały czas przebywania na lodowisku.  
4. Za zagubienie lub zniszczenie karty wejściowej będzie naliczana opłata manipulacyjna. Wysokość opłaty manipulacyjnej określi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 
5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób, wyłącznie w butach z łyżwami.  
6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodowiska.  
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.  
8. Zaleca się, aby dzieci do lat 10 były wyposażone w kaski ochronne, nakolanniki, nałokietniki i rękawiczki.  
9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.  
10. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.   
 
§ 5.
1. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:  
1) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych, z wyjątkiem zawodów oraz treningów specjalistycznych,  
2) wnoszenia i używania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,  
3)    siadania na bandach okalających lodowisko oraz przechodzenia przez nie,  
4)    rzucania śniegiem,  
5)    jazdy z dziećmi na rękach,  
6)    wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,  
7)    niszczenia sprzętu i urządzeń,  
8)    chodzenia w butach po tafli lodowiska,  
9)    stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,  
10) chodzenia na łyżwach na terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi,  
11) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających,  
12) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, 
13) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  
14) wnoszenie przedmiotów pirotechnicznych,  
15) przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.  
16) wprowadzania zwierząt. 
2. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do obsługi lodowiska. 
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizacji treningów i zawodów hokejowych zabrania się przebywania osób wokół lodowiska.  
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z lodowiska podejmuje administrator lub obsługa lodowiska, która w zależności od sytuacji może:  
1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z zasadami zachowanie,  
2) nakazać opuszczenie obiektu sportowego,  
3) wezwać Straż Miejską lub Policję.  
5. Korzystający z lodowiska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za jego zniszczenie i dewastację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).   
6. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
7. Na terenie lodowiska zakazuje się umieszczania reklam bez zgody administratora. 
 
§ 6.
1. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.  
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego "Orlik 2012", w tym za uszkodzenie telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń do odtwarzania muzyki, aparatów fotograficznych itp. wnoszonych na płytę lodowiska.  
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować administratora lub obsługę lodowiska. 
4. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi zasadami i ich przestrzegania, a także przestrzegania poleceń administratora oraz obsługi lodowiska.

 

Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka

 

Serdecznie zapraszamy !