MAŁY WYŚCIG KOLARSKI „MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA 2019''

31.07.2019Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udział w wydarzeniu – Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka”. Wyścig odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2019 r . Szczegółowe informacje w zamieszczonym poniżej Regulaminie oraz na plakatach. Zapraszamy !!!!

 

REGULAMIN

MAŁY WYŚCIG

„Memoriał Henryka Łasaka''

Sucha Beskidzka, 16.08.2019 r.

 1. CELE:

 • Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
 • Zagospodarowanie czasu wolnego

2. ORGANIZATORZY:

 • DUO CIRCULI Sp. z o.o. w Warszawie
 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w  Sucha Beskidzka

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

 16 sierpnia 2019 r., rozpoczęcie o godz. 16:00

 Start i meta: Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej

 Zapisy od godziny 15:30 przed startem

 4. PROGRAM WYŚCIGU.

Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:

   Wyścig rowerów bieżnych dziewcząt do 3 lat 60 m – bieżnia stadionu

   Wyścig rowerów bieżnych chłopców do 3 lat  60 m  -bieżnia stadionu

  Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2013 i młodsi -100 m-bieżnia stadionu

   Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2013 i młodsi -100 m-bieżnia stadionu

  Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2011-2012- 300 m-bieżnia stadionu

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2011-2012 - 300 m-bieżnia stadionu

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2009-2010 - 500 m-korona stadionu 1 okrążenie

   Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2009-2010 – 500m m-korona stadionu 1 okrążenia

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2007-2008 - 1000 m-korona stadionu 2 okrążenia

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2007-2008 -1500 m-korona stadionu 3 okrążenia

Wyścig rowerowy  dla dziewcząt rocznik 2005-2006 1500 m-korona stadionu  3 okrążenia

Wyścig rowerowy  dla chłopców rocznik 2005-2006 2000 m -korona stadionu 4 okrążenia

 

 

 

 • W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat  po spełnieniu następujących wymogów:

                            - praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

                            - posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;

 • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

Osoby powyżej 10 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;
 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

6. ZASADY ZGŁASZANIA

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje  Sędziowskie w dniu wyścigu  do 30 minut przed startem. Uczestnicy wyścigu  przyjeżdżają na własny koszt.

    7. OCENA WYŚCIGU

 a)   Ocenę wyścigu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji  indywidualnej  z podzia­łem na płeć uczestników.

b)   Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas";

 c)   Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.

W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie  organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup w kate­gorii wiekowej lub odwołania wyścigu danej grupy.

8. NAGRODY

 Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu.  Przewiduje się następujące nagrody:

 • puchar i medal za I miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych;, za II i III miejsce medale we wszystkich kategoriach wiekowych;
 • nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 osób w  każdej kategorii wiekowej
 • dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów
 • rozdanie nagród nastąpi  na płycie głównej stadionu dla pierwszych dwóch grup zaraz po zakończeniu wyścigów, dla pozostałych grup po zakończeniu zawodów .

 9. ZADANIA UCZESTNIKÓW.

 • Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.
 • Uczestnikom wyścigu zabrania się:

-  wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników   nie biorących udziału w danej konkurencji;

-  skracania trasy.

 • Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.
 • Nieprzestrzeganie   w/w  ustaleń  będzie   równoznaczne  z dyskwalifikacją uczestnika.

 10. KOMISJA SĘDZIOWSKA.

 • Kierownictwo   Wyścigu   powołuje   Komisję Sędziowską  w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia startowy, sędziowie  mierzący czas, sekretarz, sędziowie trasy.
 • Sędzia   Główny  przed   rozpoczęciem   wyścigu   zapoznaje  uczestników z regulaminem.
 •  Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.
 • Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.
 • Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpa­trzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest osta­teczny  i nie podlega dalszym odwołaniom.
 • Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi pro­tokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu wyścigu.

11.      USTALENIA KOŃCOWE.

 • W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie wyścigu.
 • Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają  ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie wyścigu.
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.
 • W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Wyścigu.

      

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 662 224 287

 

Regulamin obowiązuje od 03.08.2019 r.