MAŁY WYŚCIG „MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA'' - REGULAMIN

18.07.2017REGULAMIN

MAŁY WYŚCIG

„Memoriał Henryka Łasaka''

Sucha Beskidzka, 11.08.2017 r.

 1. CELE:

- Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia

•                    Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa

•                    Zagospodarowanie czasu wolnego

2. ORGANIZATORZY:

•                   -  DUO CIRCULI sp.z o.o.

•                    - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w” Sucha Beskidzka

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

 11 sierpnia 2017 r., rozpoczęcie o godz. 16:00

 Start i meta: Stadion Sportowy Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej

 Zapisy od godziny 15:30 przed startem

 4. PROGRAM WYŚCIGU.

Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:

I   Wyścig rowerowy dla dziewcząt do 6 lat -100 m

      II   Wyścig rowerowy dla chłopców do 6 lat -100 m

      III  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 7-8 lat - 400 m

  IV  Wyścig rowerowy dla chłopców 7-8 lat - 400 m

      V  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 9-10 lat - 600 m
      VI  Wyścig rowerowy dla chłopców 9-10 lat - 1000 m

      VII  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 11-12 lat - 1000 m

   VIII  Wyścig rowerowy dla chłopców 11-12 lat -1500 m

   IX   Wyścig rowerowy dla dziewcząt 13-15 lat – 2000 m

   X   Wyścig rowerowy dla chłopców 13-15 lat – 2000 m

5. UCZESTNICTWO.

•       O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.

•       W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat  po spełnieniu następujących wymogów:

     -  praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

-  posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku
 ochronnego;

•            - obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości

•            -  brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu
   Osoby powyżej 10 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:

•           - praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

 - posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku
 ochronnego;

- posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu

6. ZASADY ZGŁASZANIA

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje  Sędziowskie w dniu rajdu do 30 minut przed startem . Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

    7. OCENA WYŚCIGU

 a)  Ocenę rajdu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji  indywidualnej  z podzia­łem na płeć uczestników .

b)  Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas";

c)  Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.

 W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie  organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup  w kate­gorii wiekowej lub odwołania wyścigu danej grupy.

8. NAGRODY

 Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu.  Przewiduje się następujące nagrody:

•       - puchar za I miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych;, za II i III miejsce medale we wszystkich kategoriach wiekowych;

•        - nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 osób w  każdej kategorii wiekowej

•         - dyplomy dla pierwszych 6 osób w każdej kategorii wiekowej

 9. ZADANIA UCZESTNIKÓW.

•         Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.

•         Uczestnikom wyścigu zabrania się:

        -  wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników   nie biorących udziału w danej konkurencji;

-  skracania trasy

Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.

Nieprzestrzeganie   w/w  ustaleń  będzie   równoznaczne  z dyskwalifikacją uczestnika.

 

 10. KOMISJA SĘDZIOWSKA.

•       Kierownictwo   Rajdu   powołuje   Komisję Sędziowską  w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia technicz­ny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.

•       Sędzia   Główny  przed   rozpoczęciem   wyścigu   zapoznaje  uczestników z regulaminem.

•       Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.

•       Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.

        Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpa­trzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest osta­teczny  i nie podlega dalszym odwołaniom

         Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi pro­tokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu wyścigu.

11.        USTALENIA KOŃCOWE.

•          a) W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie wyścigu.

b) Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

c) Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają  ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków.

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie wyścigu.

e) Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.

f)  W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Rajdu.

       Dodatkowe informacje pod nr telefonu 662 224 287

 

 Regulamin obowiązuje od 07.08.2017 r.