TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY W PIŁCE NOŻNEJ 02.05.2017

30.03.2017Już teraz zapraszamy drużyny piłkarskie z zakładów pracy i przedsiębiorstw do corocznego turnieju piłki noznej który odbedzie się 2 maja 2017 r. Regulamin i kata złgoszeniowa poniżej.

REGULAMIN

Organizator:

 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

Współorganizatorzy :

 • Animator zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie ORLIK 2012
 • Trener Środowiskowy na obiekcie ORLIK 2012
 • Referat Promocji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka

Termin i miejsce :

 • 02 maja 2017 roku godz. 13.00
 • Kompleks boisk portowych „ORLIK 2012” w Suchej Beskidzkiej ul. Płk. Tadeusza Semika 2

Cel rozgrywek :

Celem rozgrywek jest :

 • popularyzacja piłki nożnej  na terenie miasta Sucha Beskidzka,
 • integracja środowiska poprzez sport,
 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek :

 • w rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentację zakładów pracy oraz organizacji społecznych
 • drużyny należy zgłaszać do 28 kwietnia 2017 roku do godz.20.00  na kompleksie boisk portowych „ORLIK 2012” w Suchej Beskidzkiej ul. Płk. Tadeusza Semika 2 tel. 512 450 733
 • zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, skład osobowy oraz kapitana drużyny upoważnionego do kontaktu.
 • o przyjęciu drużyny do turnieju decyduje data zgłoszenia drużyny.
 • w rozgrywkach nie obowiązują ograniczenia wiekowe
 • w turnieju nie mogą uczestniczyć czynni zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN.
 • nie dopuszcza się przechodzenia zawodników w trakcie rozgrywek z jednej drużyny do drugiej

Przepisy i zasady gry :

 • Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 zawodników (w tym 1 bramkarz)
 • Dozwolona ilość zawodników rezerwowych : 4 osoby
 • Czas gry : 2 x 10 min
 • Zmiany zawodników w meczu są dokonywane tzw. „systemem hokejowym”.
 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w turnieju – imienna lista musi być potwierdzona przez zakład pracy. Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w trakcie rozgrywek zespoły dokonują we własnym zakresie.

Nagrody :

 • zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Miasta.  Za II i III miejsce puchary,
 • dla każdego zawodnika przewidziano poczęstunek (grill po zakończeniu rozgrywek). 

Inne:

 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Postanowienia końcowe :

 • Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą rozgrywek w turnieju : zabrania się wślizgów, rzuty z autu wykonywane będą nogą
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju
 • Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie
 • O innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu  z kapitanami drużyn

Załącznik Nr 1 do regulaminu

 

Oświadczenie o stanie zdrowia drużyny biorącej udział w

 „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy
o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka”
w dniu 02 maja 2017 roku

 

oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka” w dniu 02 maja 2017 roku i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania.

Oświadczam, iż przed złożeniem powyższego oświadczenia zapoznałem się z Regulaminem „Turnieju piłki nożnej zakładów pracy o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka” w dniu 02 maja 2017 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie.

 

 

Lp

Imię i nazwisko

zawodnika

PESEL

Podpis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Potwierdzenie Zakładu Pracy